EN-We want to do something big, something unique... No competition, no profiling of individuals.
But a love child, who travels the world and arises from all our joined hands.
Together we make the unthinkable come true! READ MORE below

 

NL -We willen iets groots doen, iets unieks... Geen concurrentie, geen profilering van individuen.
Maar een liefdeskind, dat de wereld rondreist en uit al onze handen oprijst.
Samen maken we het ondenkbare waar! LEES MEER hieronder

 

DE- Wir wollen etwas Großes schaffen, etwas Einzigartiges... Kein Wettbewerb, kein Profiling von Einzelpersonen. Sondern ein Kind der Liebe, das die Welt bereist und aus all unseren gefalteten Händen entsteht.
Gemeinsam machen wir das Undenkbare wahr! LESEN SIE MEHR unten

 

FR- Nous voulons faire quelque chose de grand, quelque chose d'unique... Pas de compétition, pas de profilage d'individus.
Mais un enfant d'amour, qui parcourt le monde et surgit de toutes nos mains jointes.
Ensemble, réalisons l'impensable ! LIRE LA SUITE ci-dessous

 

ES-Queremos hacer algo grande, algo único... Sin competencia, sin perfiles de individuos.
Pero un hijo del amor, que recorre el mundo y surge de todas nuestras manos unidas.
¡Juntos hacemos realidad lo impensable! LEER MÁS a continuación

 

AANMELDING * ANMELDUNG * PARTICIPACIÓN * PARTICIPACIÓN

 

NEDERLANDS

Hiermee geef je je wens om mee te doen aan dit unieke project aan. Hierdoor zullen je adresgegevens bij ons bekend zijn.
Je geeft hiermee aan dat je hiermee en met de spelregels akkoord gaat en dat je je bewust bent van de eventuele (verzend)kosten die het met zich mee kan brengen. Zet in de opmerking welke verf je gebruikt.

DEUTSCH

Hiermit erklären Sie Ihren Wunsch, an diesem einzigartigen Projekt teilzunehmen. Ihre Adressdaten  werden uns bekannt mit diesen Ankauf.
Sie erklären hiermit, dass Sie damit und mit den Spielregeln einverstanden sind und dass Sie sich der möglichen (Versand-)Kosten bewusst sind, die damit verbunden sein können. Schreiben Sie in die Kommentare, welche Farbe Sie verwenden.

ENGLISH

With this you indicate your wish to participate in this unique project. As a result, your address details will be known to us.
You hereby indicate that you agree with this and the rules of the game and that you are aware of the possible (shipping) costs that it may entail. Write in the comments what paint you use.

ESPAÑOL

Con esto indicas tu deseo de participar en este proyecto único. Como resultado, conoceremos los detalles de su dirección.
Por la presente indicas que estás de acuerdo con esto y con las reglas del juego y que eres consciente de los posibles gastos (envío) que puede conllevar. Escribe en los comentarios que pintura usas.

FRANCÉS

Avec cela, vous indiquez votre souhait de participer à ce projet unique. En conséquence, vos coordonnées nous seront connues.
Vous indiquez par la présente que vous êtes d'accord avec cela et les règles du jeu et que vous êtes conscient des éventuels frais (d'expédition) que cela peut entraîner. Écrivez dans les commentaires quelle peinture vous utilisez.

Lees hier over het project 

AllStars Travelling Reborn Baby's 

 

🚩 NEDERLANDS

 

Een super mooi idee, dat we samen tot uitwerking kunnen brengen. Niet een wedstrijd of iets anders waarmee 1 rebornster in het middelpunt staat. Geen rebornster, die beter gewaardeerd word dan de andere! Nee! Maar een uniek idee om samen hand in hand, ongeacht waar je vandaan komt, samen een hoogwaardige reborn te maken voor een goed doel.

 

Je kunt je logeeradres in een later stadium aangeven als je mee wilt doen en akkoord gaat met alle spelregels, door het gratis in onze webshop aan te schaffen... Dan zijn je adresgegevens en je wens om mee te doen bij ons bekend.

We gaan dan zijn reis plannen en hopen dat hij de hele wereld over mag reizen. We hebben tot nu, aanmelding van rebornsters uit Nederland, België, Duitsland, Spanje en de USA.

Je mag een stukje aan hem werken en als het gedroogd, of gefixeerd is, dan stuur je hem naar de volgende, in zijn doos, veilig verpakt met de spulletjes die hij bij zich heeft. 

Je mag het werk van de voorganger natuurlijk niet ongedaan maken. Iedereen werkt aan een klein stukje. Je brengt bijvoorbeeld een laag aan een na het bakken/drogen zit je werk erop. Je kunt natuurlijk doen,  waar je goed in bent... bijvoorbeeld zijn nageltjes of een krabplekje beginnen... 

Het idee is dat je werkt met wat je ziet en hebt gekregen, met een goed eindresultaat in gedachten. Gebruik je vaardigheden en je creativiteit goed!

 

Henry reist elke week naar een andere plek.  Als afzender vermeld je de adresgegevens van Kommers Reborn Art. Dat is Geulstraat 115, 9406RS Assen, The Netherlands. Als je hem verzonden hebt, stuur je de traceergegevens naar Kommers Reborn Art via Messenger of email kommersrebornart@gmail.com. De reis wordt door ons getraceerd. Je weet niet waar hij geweest is, je weet alleen waar jij hem naar toe stuurt. Als er iets misgaat met de versending dan komt het paket weer bij ons boven water.

 

Hij krijgt een logboek mee, waarin je (anoniem) moet aangeven wat je gedaan hebt, in het engels, zodat iedereen kan zien wat er nog moet gebeuren.  Je kunt dit logboek aanvullen met een herinnering van je werk aan dit Projekt of als eerbetoon aan de plaats waar je woont. Dit is leuk voor de persoon die de baby uiteindelijk koopt.

 

Je weet nooit precies wanneer hij komt, de reistijd is natuurlijk erg verschillend. Als hij ongelegen komt en je geen tijd hebt om aan hem te werken, dan geef je hem iets mee op reis, waar hij wat aan heeft. Hij heeft in het begin niet eens ogen en een lijfje... laat staan boxopening spulletjes. Het eindresultaat moet een prachtige, kwalitatief hoge rebornbaby zijn met alles erop en eraan. Dus je moet er wel serieus je best voor doen! Maar alles bescheiden! Het is ook niet de bedoeling dat er een hele doos vol kleding meegaat. Max twee kledingsetjes en wat boxopening spullen, die ze zelf zou meegeven. Elk adres geeft maximaal 1 ding! dus het moet uiteindelijk ook bij elkaar passen!

 

De opbrengst van de verkoop van deze baby's zal gedoneerd worden aan een goed doel. We doen het, gewoon omdat het kan! Dus je moet natuurlijk wel de kosten voor het materiaal dat je eraan besteed en het doorzenden  kunnen dragen om mee te doen. it is je eerste bijdrage aan het gemeenschappelijke goede doel. (www.yeswecanclinics.com) zal waarschijnlijk het doel zijn. Zij helpen jongeren die vastlopen in het leven, onze toekomst!

 

Het idee is, dat je werkt met wat je krijgt. Probleemoplossend, creatief en open-minded! Werk naar je beste inzicht en geniet van dit bijzondere project, zonder oordelen over het werk van de voorgangers. Dit is alleen haalbaar met een positieve instelling.

Denk om het belang van kleine stapjes! Aan het uithanden geven van taken die je zelf goed zou kunnen... 

 

We gaan 3 baby's op reis sturen. 1 Henry kit van Arcello voor Genesis verven en 1 Henry kit van Arcello voor luchtdrogende verven.

In de nabije toekomst gaat er zelfs een blanke siliconen baby gedoneerd worden voor hetzelfde traject maar dan voor de siliconen artiesten die ook graag een steentje bij willen dragen.

 

Henry hoeft niet perfect te zijn, maar we willen een statement maken, dat we SAMEN, hand in hand echt mooie, leuke en grappige dingen kunnen.

Hun reis eindigt weer bij ons. 

Als de baby's klaar zijn krijgen ze een certificaat waarop iedereen die eraan mee heeft gewerkt staat genoemd staat. We gaan hier natuurlijk op verschillende manieren aandacht aan besteden. Maar tot die tijd is het vrijwel geheel anoniem. Ik vraag jullie om foto's en ander beeldmateriaal met mij persoonlijk te delen Yvonne Moniek Kommers (Kommers Reborn Art) Zodat we aan het eind een mooie compilatie kunnen maken, ter herinnering aan dit fantastische project!

 

De baby's zullen uiteindelijk verkocht kunnen worden via een loting, waarbij de deelnemers loten kunnen aanschaffen voor 10 euro (USD) per stuk.

 

Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen mee gaan doen! 

Laten we deze baby's wat kleur geven!

 

 

🚩 DEUTSCH

 

Eine super schöne Idee, die wir gemeinsam umsetzen können. Kein Wettbewerb oder irgendetwas, das sich auf 1 wiedergeborenen Star konzentriert. Kein Wiedergeborener, der mehr geschätzt wird als der andere! Nein! Sondern eine einzigartige Idee, Hand in Hand, egal woher man kommt, gemeinsam ein hochwertiges Wiedergeborenes für den guten Zweck zu gestalten.

 

Sie können Ihre Unterkunftsadresse zu einem späteren Zeitpunkt angeben, wenn Sie teilnehmen und allen Regeln zustimmen möchten, indem Sie sie kostenlos in unserem Webshop kaufen ... Dann sind uns Ihre Adressdaten und Ihr Teilnahmewunsch bekannt.

Wir werden dann seine Reise planen und hoffen, dass er um die ganze Welt reisen kann. Bisher haben wir Rebornster aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Spanien und den USA registriert.

Sie können ihn an einem Stück bearbeiten und wenn es getrocknet oder repariert ist, schicken Sie ihn zum nächsten, in seiner Schachtel, sicher verpackt mit den Leckereien, die er trägt.

Natürlich kann man die Arbeit des Vorgängers nicht rückgängig machen. Jeder arbeitet an einem kleinen Stück. Zum Beispiel tragen Sie eine Schicht auf und nach dem Backen / Trocknen ist Ihre Arbeit getan. Natürlich kannst du das machen, was du gut kannst... zum Beispiel seine Nägel ansetzen oder eine Kratzstelle...

Die Idee ist, dass Sie mit dem arbeiten, was Sie sehen und was Ihnen gegeben wurde, mit Blick auf ein gutes Endergebnis. Setzen Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Kreativität ein!

 

Henry reist jede Woche an einen anderen Ort. Als Absender geben Sie die Adressdaten von Kommers Reborn Art an. Das ist Geulstraat 115, 9406RS Assen, Niederlande. Senden Sie nach dem Absenden die Tracking-Informationen per Messenger oder per E-Mail an kommersrebornart@gmail.com an Kommers Reborn Art. Die Reise wird von uns verfolgt. Du weißt nicht, wo er war, du weißt nur, wohin du ihn schickst. Wenn beim Versand etwas schief geht, kommt das Paket wieder zu uns.

 

Er erhält ein Logbuch, in dem Sie (anonym) auf Englisch angeben müssen, was Sie getan haben, damit jeder sehen kann, was noch zu tun ist. Sie können dieses Protokoll mit einer Erinnerung an Ihre Arbeit an diesem Projekt oder als Hommage an den Ort, an dem Sie leben, ergänzen. Das ist schön für die Person, die das Baby letztendlich kauft.

 

Man weiß nie genau wann er ankommt, die Reisezeit ist natürlich sehr unterschiedlich. Wenn es unbequem ist und Sie keine Zeit haben, daran zu arbeiten, geben Sie ihm auf Ihrer Reise etwas, das ihm hilft. Er hat am Anfang nicht einmal Augen und einen Körper ... geschweige denn Sachen zum Öffnen von Kisten. Das Endergebnis muss ein wunderschönes, hochwertiges Rebornbaby mit allem Drum und Dran sein. Sie müssen also ernsthaft Ihr Bestes geben! Aber alles bescheiden! Es ist auch nicht beabsichtigt, dass eine ganze Kiste voller Kleidung mitgenommen wird. Max zwei Kleidersets und ein paar Sachen zum Öffnen von Kisten, die sie sich selbst geben würde. Jede Adresse gibt maximal 1 Sache! also muss es am Ende zusammenpassen!

 

Der Erlös aus dem Verkauf dieser Babys wird für wohltätige Zwecke gespendet. Wir tun es, nur weil wir es können! Du musst also natürlich die Kosten für das Material, das du dafür aufwendest, und die Weiterleitung tragen können, um teilnehmen zu können. es ist Ihr erster Beitrag zum Gemeinwohl. (www.yeswecanclinics.com) wird wahrscheinlich das Ziel sein. Sie helfen jungen Menschen, die im Leben, unserer Zukunft, stecken bleiben!

 

Die Idee ist, dass Sie mit dem arbeiten, was Sie bekommen. Problemlösend, kreativ und aufgeschlossen! Arbeiten Sie nach bestem Wissen und Gewissen und genießen Sie dieses besondere Projekt, ohne die Arbeit der Vorgänger zu beurteilen. Das geht nur mit einer positiven Einstellung.

Denken Sie daran, wie wichtig kleine Schritte sind! Aufgaben abgeben, die man selbst gut machen könnte...

 

Wir werden 3 Babys auf eine Reise schicken. 1 Henry-Kit von Arcello für Genesis-Farben und 1 Henry-Kit von Arcello für lufttrocknende Farben.

Demnächst wird für den gleichen Vorgang sogar ein weißes Silikonbaby gespendet, allerdings für die Silikonkünstler, die ebenfalls einen Beitrag leisten möchten.

 

Henry muss nicht perfekt sein, aber wir wollen ein Statement setzen, dass wir GEMEINSAM, Hand in Hand, wirklich schöne, lustige und lustige Dinge tun können.

Ihre Reise endet wieder bei uns.

Wenn die Babys fertig sind, erhalten sie ein Zertifikat, auf dem alle Personen aufgeführt sind, die daran mitgearbeitet haben. Darauf werden wir natürlich auf unterschiedliche Weise achten. Aber bis dahin ist es fast vollständig anonym. Ich bitte Sie, Fotos und anderes Bildmaterial mit mir persönlich zu teilen Yvonne Moniek Kommers (Kommers Reborn Art) Damit wir am Ende eine schöne Zusammenstellung machen können, in Erinnerung an dieses fantastische Projekt!

 

Die Babys werden schließlich über eine Lotterie verkauft, bei der die Teilnehmer Lose für jeweils 10 Euro (USD) erwerben können.

 

Ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen!

Geben wir diesen Babys etwas Farbe!

 

🚩 ENGLISH

 

A super nice idea, which we can implement together. Not a competition or anything that focuses on 1 reborn star. No rebornster, who is better appreciated than the other! No! But a unique idea to hand in hand, regardless of where you come from, together to make a high-quality reborn for a good cause.

 

You can indicate your accommodation address at a later stage if you want to participate and agree to all the rules, by purchasing it for free in our webshop... Then your address details and your wish to participate are known to us.

We will then plan his trip and hope he gets to travel all over the world. So far we have registered rebornsters from the Netherlands, Belgium, Germany, Spain and the USA.

You get to work on him one piece and when it's dried, or fixed, you send him to the next one, in his box, securely wrapped with the goodies he's carrying.

Of course you cannot undo the work of the predecessor. Everyone is working on a small piece. For example, you apply a layer and after baking / drying your work is done. Of course you can do what you are good at... for example, starting his nails or a scratch spot...

The idea is that you work with what you see and have been given, with a good end result in mind. Put your skills and your creativity to good use!

 

Henry travels to a different place every week. As the sender you state the address details of Kommers Reborn Art. That is Geulstraat 115, 9406RS Assen, The Netherlands. Once you have sent it, send the tracking information to Kommers Reborn Art via Messenger or email kommersrebornart@gmail.com. The journey is tracked by us. You don't know where he's been, you only know where you're sending him. If something goes wrong with the shipment, the package will come to us again.

 

He receives a logbook, in which you must indicate (anonymously) what you have done, in English, so that everyone can see what still needs to be done. You can supplement this log with a reminder of your work on this Project or as a tribute to the place where you live. This is nice for the person who ends up buying the baby.

 

You never know exactly when he will arrive, the travel time is of course very different. If it's inconvenient and you don't have time to work on it, give it something on your trip that will help it. He doesn't even have eyes and a body in the beginning... let alone box opening stuff. The end result must be a beautiful, high-quality reborn baby with all the trimmings. So you have to seriously try your best! But everything modest! It is also not the intention that a whole box full of clothes is taken along. Max two clothing sets and some box opening stuff, which she would give herself. Each address gives a maximum of 1 thing! so it has to fit together in the end!

 

Proceeds from the sale of these babies will be donated to charity. We do it, just because we can! So of course you have to be able to bear the costs for the material you spend on it and the forwarding  to participate. it is your first contribution to the common good cause. (www.yeswecanclinics.com) will probably be the target. They help young people who get stuck in life, our future!

 

The idea is that you work with what you get. Problem solving, creative and open-minded! Work to your best judgment and enjoy this special project, without judging the work of the predecessors. This is only achievable with a positive attitude.

Remember the importance of small steps! Handing over tasks that you could do well yourself...

 

We are going to send 3 babies on a trip. 1 Henry kit from Arcello for Genesis paints and 1 Henry kit from Arcello for air-dry paints.

In the near future, a white silicone baby will even be donated for the same process, but for the silicone artists who would also like to contribute.

 

Henry doesn't have to be perfect, but we want to make a statement that TOGETHER, hand in hand, we can do really beautiful, fun and funny things.

Their journey ends with us again.

When the babies are ready they receive a certificate on which everyone who worked on it is mentioned. We will of course pay attention to this in different ways. But until then it is almost completely anonymous. I ask you to share photos and other visual material with me personally Yvonne Moniek Kommers (Kommers Reborn Art) So that we can make a nice compilation at the end, in memory of this fantastic project!

 

The babies will eventually be sold through a lottery where participants can purchase raffle tickets for 10 Euros (USD) each.

 

I hope that as many people as possible will participate!

Let's give these babies some color!

I hope that as many people as possible will participate!

Let's give these babies some color!

 

🚩FRANÇAIS

 

Une idée super sympa, que nous pouvons mettre en œuvre ensemble. Pas une compétition ou quoi que ce soit qui se concentre sur 1 étoile renaissante. Pas de rebornster, qui est mieux apprécié que l'autre ! Non! Mais une idée unique à main dans la main, peu importe d'où l'on vient, ensemble pour faire renaître de grande qualité pour une bonne cause.

 

Vous pouvez indiquer ultérieurement l'adresse de votre logement si vous souhaitez participer et accepter toutes les règles, en l'achetant gratuitement dans notre boutique en ligne... Ensuite, vos coordonnées et votre souhait de participer nous sont connus.

Nous planifierons ensuite son voyage et espérons qu'il voyagera partout dans le monde. Jusqu'à présent, nous avons enregistré des rebornsters des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne et des États-Unis.

Vous travaillez sur lui une pièce et quand elle est séchée ou fixée, vous l'envoyez à la suivante, dans sa boîte, bien emballée avec les friandises qu'il transporte.

Bien sûr, vous ne pouvez pas annuler le travail du prédécesseur. Chacun travaille sur un petit morceau. Par exemple, vous appliquez une couche et après cuisson/séchage votre travail est terminé. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous savez faire... par exemple, commencer ses ongles ou une rayure...

L'idée est que vous travaillez avec ce que vous voyez et avez reçu, avec un bon résultat final à l'esprit. Mettez vos compétences et votre créativité à profit !

 

Henry se rend chaque semaine dans un endroit différent. En tant qu'expéditeur, vous indiquez les coordonnées de Kommers Reborn Art. C'est Geulstraat 115, 9406RS Assen, Pays-Bas. Une fois que vous l'avez envoyé, envoyez les informations de suivi à Kommers Reborn Art via Messenger ou envoyez un e-mail à kommersrebornart@gmail.com. Le voyage est suivi par nous. Vous ne savez pas où il a été, vous savez seulement où vous l'envoyez. Si quelque chose ne va pas avec l'envoi, le colis nous reviendra.

 

Il reçoit un journal de bord, dans lequel vous devez indiquer (anonymement) ce que vous avez fait, en anglais, afin que chacun puisse voir ce qu'il reste à faire. Vous pouvez compléter ce journal par un rappel de votre travail sur ce projet ou comme un hommage à l'endroit où vous vivez. C'est bien pour la personne qui finit par acheter le bébé.

 

On ne sait jamais exactement quand il arrivera, le temps de trajet est bien sûr très différent. Si c'est gênant et que vous n'avez pas le temps d'y travailler, donnez-lui quelque chose pendant votre voyage qui l'aidera. Il n'a même pas d'yeux et de corps au début... et encore moins des trucs d'ouverture de boîte. Le résultat final doit être un beau bébé reborn de haute qualité avec tous les accompagnements. Donc, vous devez sérieusement faire de votre mieux! Mais tout modeste! Ce n'est pas non plus l'intention d'emporter une boîte pleine de vêtements. Max deux ensembles de vêtements et quelques trucs d'ouverture de boîte, qu'elle se donnerait elle-même. Chaque adresse donne au maximum 1 chose ! donc ça doit s'emboîter à la fin!

 

Le produit de la vente de ces bébés sera reversé à une association caritative. Nous le faisons, juste parce que nous le pouvons ! Donc, bien sûr, vous devez être en mesure de supporter les coûts du matériel que vous dépensez et de l'expédition pour participer. c'est votre première contribution au bien commun. (www.yeswecanclinics.com) sera probablement la cible. Ils aident les jeunes qui s'enlisent dans la vie, notre avenir !

 

L'idée est que vous travaillez avec ce que vous obtenez. Résolution de problèmes, créatif et ouvert d'esprit ! Travaillez selon votre meilleur jugement et profitez de ce projet spécial, sans juger le travail des prédécesseurs. Ceci n'est réalisable qu'avec une attitude positive.

N'oubliez pas l'importance des petits pas ! Confier des tâches que vous pourriez bien faire vous-même...

 

Nous allons envoyer 3 bébés en voyage. 1 kit Henry d'Arcello pour les peintures Genesis et 1 kit Henry d'Arcello pour les peintures sèches à l'air.

Dans un avenir proche, un bébé en silicone blanc sera même offert pour le même processus, mais pour les artistes en silicone qui souhaitent également contribuer.

 

Henry n'a pas besoin d'être parfait, mais nous voulons déclarer qu'ENSEMBLE, main dans la main, nous pouvons faire des choses vraiment belles, amusantes et amusantes.

Leur voyage se termine à nouveau avec nous.

Lorsque les bébés sont prêts, ils reçoivent un certificat sur lequel sont mentionnés tous ceux qui y ont travaillé. Nous y prêterons bien sûr attention de différentes manières. Mais jusque-là, il est presque totalement anonyme. Je vous demande de partager des photos et autre matériel visuel avec moi personnellement Yvonne Moniek Kommers (Kommers Reborn Art) afin que nous puissions faire une belle compilation à la fin, en souvenir de ce projet fantastique !

 

Les bébés seront éventuellement vendus via une loterie où les participants peuvent acheter des billets de tombola pour 10 euros (USD) chacun.

 

J'espère qu'un maximum de personnes participeront !

Donnons de la couleur à ces bébés !

🚩ESPAÑOL

 

Una idea súper bonita, que podemos implementar juntos. No es una competencia ni nada que se centre en 1 estrella renacida. ¡Ningún rebornster, que es más apreciado que el otro! ¡No! Pero una idea única de la mano, sin importar de dónde vengas, juntos para hacer un renacimiento de alta calidad por una buena causa.

 

Puede indicar la dirección de su alojamiento en una etapa posterior si desea participar y está de acuerdo con todas las reglas, comprándolo gratis en nuestra tienda web... Entonces conoceremos los detalles de su dirección y su deseo de participar.

Luego planearemos su viaje y esperamos que pueda viajar por todo el mundo. Hasta ahora hemos registrado rebornsters de Holanda, Bélgica, Alemania, España y Estados Unidos.

Puedes trabajar en él una pieza y cuando está seca o arreglada, lo envías a la siguiente, en su caja, envuelto de forma segura con las golosinas que lleva.

Por supuesto, no puede deshacer el trabajo del predecesor. Todo el mundo está trabajando en una pequeña pieza. Por ejemplo, aplica una capa y después de hornear / secar su trabajo está listo. Por supuesto que puedes hacer lo que se te da bien... por ejemplo, arrancarle las uñas o un rasguño...

La idea es que trabajes con lo que ves y te han dado, pensando en un buen resultado final. ¡Aprovecha tus habilidades y tu creatividad!

 

Henry viaja a un lugar diferente cada semana. Como remitente, usted indica los detalles de la dirección de Kommers Reborn Art. Eso es Geulstraat 115, 9406RS Assen, Países Bajos. Una vez que lo haya enviado, envíe la información de seguimiento a Kommers Reborn Art a través de Messenger o envíe un correo electrónico a kommersrebornart@gmail.com. El viaje es rastreado por nosotros. No sabes dónde ha estado, solo sabes a dónde lo estás enviando. Si algo sale mal con el envío, el paquete nos llegará de nuevo.

 

Recibe un libro de registro, en el que debe indicar (de forma anónima) lo que ha hecho, en inglés, para que todos puedan ver lo que aún queda por hacer. Puedes complementar este registro con un recordatorio de tu trabajo en este Proyecto o como un homenaje al lugar donde vives. Esto es bueno para la persona que termina comprando al bebé.

 

Nunca se sabe exactamente cuándo llegará, el tiempo de viaje es, por supuesto, muy diferente. Si es un inconveniente y no tienes tiempo para trabajar en ello, dale algo en tu viaje que lo ayude. Ni siquiera tiene ojos y un cuerpo al principio... y mucho menos abrir cajas. El resultado final debe ser un bebé renacido hermoso y de alta calidad con todos los adornos. ¡Así que tienes que dar lo mejor de ti seriamente! ¡Pero todo modesto! Tampoco es la intención que se lleve una caja entera llena de ropa. Máximo dos juegos de ropa y algunas cosas para abrir cajas, que ella misma se daría. ¡Cada dirección da un máximo de 1 cosa! ¡así que tiene que encajar al final!

 

Las ganancias de la venta de estos bebés se donarán a la caridad. ¡Lo hacemos, simplemente porque podemos! Entonces, por supuesto, debe poder asumir los costos del material que gasta en él y el envío para participar. es su primera contribución a la buena causa común. (www.yeswecanclinics.com) probablemente será el objetivo. Ayudan a los jóvenes que se atascan en la vida, ¡nuestro futuro!

 

La idea es que trabajes con lo que obtienes. ¡Resolución de problemas, creativa y de mente abierta! Trabaja según tu mejor criterio y disfruta de este proyecto especial, sin juzgar el trabajo de los predecesores. Esto solo se puede lograr con una actitud positiva.

¡Recuerda la importancia de los pequeños pasos! Entregar tareas que podrías hacer bien tú mismo...

 

Vamos a enviar 3 bebés de viaje. 1 kit Henry de Arcello para pinturas Genesis y 1 kit Henry de Arcello para pinturas de secado al aire.

En un futuro cercano, incluso se donará un bebé de silicona blanca para el mismo proceso, pero para los artistas de silicona que también quieran contribuir.

 

Henry no tiene que ser perfecto, pero queremos dejar claro que JUNTOS, de la mano, podemos hacer cosas realmente hermosas, divertidas y graciosas.

Su viaje termina con nosotros de nuevo.

Cuando los bebés están listos, reciben un certificado en el que se menciona a todos los que trabajaron en él. Por supuesto, prestaremos atención a esto de diferentes maneras. Pero hasta entonces es casi completamente anónimo. Les pido que compartan fotos y otro material visual conmigo personalmente Yvonne Moniek Kommers (Kommers Reborn Art) ¡Para que podamos hacer una buena recopilación al final, en memoria de este fantástico proyecto!

 

Los bebés eventualmente se venderán a través de una lotería donde los participantes pueden comprar boletos para la rifa por 10 euros (USD) cada uno.

 

¡Espero que participe la mayor cantidad de gente posible!

¡Démosle color a estos bebés!